Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.foros.bg

I. ВЪВЕДЕНИЕ

            Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между „ФОРОС - НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта www.foros.bg  (Сайта) и неговите крайни потребители.

            „ФОРОС - НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД е търговско дружество със седалище в гр. Варна, България и адрес на управление на дейността: България, гр. Варна, ул.“Сливница“ №59, вх. Б, ет.2, ап. 5. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 103115980 и се представлява от управителя Добромир Ганев.

            Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта.

            С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия и всички неразделни части на споразумението и да ги спазва.

 

II. ПОНЯТИЯ

            При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

1. “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

2. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

3. “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се създават, достъпват, прочитат, модифицират или изтриват на твърдия диск на Крайния потребител по някои от следните начини: 1) от Интернет сървър чрез Интернет страницата, в контекста на HTTP/HTTPS GET/POST заявки; и 2) от добавен на Интернет страницата програмен код (напр. JavaScript). Тези файлове представляват част от възможностите на Администратора да събира, запазва трайно и достъпва информация за потребителите.

 4.„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

7. „Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

8. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

9. „Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

10. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

11. “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта  информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.

12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

13. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

14. WEB server, или „Сървър“ е хардуерен или софтуерен компонент, осъществяващ функции по запазване, доставка и сервиране на  интернет страници на клиенти. Комуникацията между Сървъра и клиентите обичайно е по HTTP протокол, а пренасяната полезна информация е под формата на HTML документи.

15. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

17. „Уебсайтът www.foros.bg” или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.

18. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта.

19. “Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

           Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Потребителят се съгласява, че приема да спазва и да се съобразява  с настоящите Общи условия за ползване на Сайта със самия факт на тяхното приемане и зареждане на съдържанието на сайта върху паметта на използваното крайно устройство.

            Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

            Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

 

IV. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

1. Териториален и персонален обхват на дейността

            Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.

            Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени към потребители от Европейския съюз и към потребители от трети страни, без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

       
2. Цел на Сайта

Целта на Сайта се изразява в две главни направления:

Първо, информиране на Потребителите за дейността на дружеството и предлаганите от него висококачествени продукти и услуги.

Второ, информиране на Потребителите за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

3. Сключване на споразумението

            Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.

            Споразумението се сключва на български език.  

            С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

            Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електрона поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставляват идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.

       

4. Права и задължения на потребителя

            Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.

            Потребителят има право на достъп до публикувано на сайта съдържание единствено за лично ползване.

            Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

            Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;

2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.

3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.
       
6. Връзки към социални мрежи и други уебсайтове

            Чрез Сайта Дружеството може да предоставя възможност на своите потребители да имат директна връзка към профилите на Дружеството в изрично визирани социални платформи и уебсайтове (Трети страни). Вероятно е тези трети страни да инсталират “бисквитки” на потребителското устройство, ако потребителят ползва услугите на тези трети страни и Дружеството няма контрол над тях.

За повече информация за ползваните от нас “бисквитки” вижте секция “Политика за използване на бисквитки”.

 

 7. Ограничаване на отговорността на Дружеството

            Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.

            Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;

2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;

3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

            При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:

1. ползването на Услугите;

2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;

3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;

4. потребителско съдържание;

5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).               

            Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

            Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

             

8. Неустойки

            До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

            Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 100 лева.

 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

            Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

            Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) му от Потребителя на траен носител.

            На сайта ще бъде публикуван архив на Общите условия за ползването му, съдържащ настоящите Общи условия и всички последващи промени, като възможността за тяхното възпроизвеждане и записване (съхраняване) от Потребител на траен носител ще бъде предоставена.

            Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

            С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

            Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

            Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.


VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО


Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите;

        

VII. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО


 Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

            Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

            При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

            В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

            Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.